Regulamin

Regulamin sklepu

Sklep internetowy sklepcichocki.pl, dostępny jest pod adresem www.sklepcichocki.pl, prowadzony przez:

Cichocki Krzysztof PPHU Cichocki

ul. Wyzwolenia 52
06-445 Strzegowo

NIP 5311025447
Regon 130335694

zwany dalej PPHU Cichocki

Klienci mogą kontaktować się z firmą pod adresem mailowym sklep.cichocki@wp.pl

1. Firma PPHU Cichocki prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie sklepcichocki.pl

2. Klienci mają możliwość korzystania z sklepcichocki.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepcichocki.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na sklepcichocki.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Firma PPHU Cichocki dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Firma PPHU Cichocki jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklepcichocki.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Firma PPHU Cichocki, której przedmiotem są usługi świadczone przez Firma PPHU Cichocki, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklepcichocki.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklepcichocki.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne na stronie sklepcichocki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepcichocki.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich lub własnego transportu. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy przy ulicy Wyzwolenia 52, 06-445 Strzegowo . Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w sklepcichocki.pl w zakładce Koszt i sposób dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Firma PPHU Cichocki dotycząca zakupu danego produktu na sklepcichocki.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na sklepcichocki.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Sklep Firmowym w Strzegowie, ul. Wyzwolenia 52.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone za pośrednictwem strony sklepcichocki.pl, Firma PPHU Cichocki może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepcichocki.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

– Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Firma PPHU Cichocki zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

– Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Firmy PPHU Cichocki, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są do odbioru następnego dnia po złożeniu zamówienia. O możliwości odebrania zamówionego produktu Firma PPHU Cichocki informuje drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

12. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepcichocki.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu.
Produkty obięte gwarancją należy odesłać na adres:

Cichocki Krzysztof PPHU Cichocki
ul. Wyzwolenia 52
06-445 Strzegowo

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

13. Firma PPHU Cichocki odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza, lub w formie pisemnej na adres:

Cichocki Krzysztof PPHU Cichocki
ul. Wyzwolenia 52
06-445 Strzegowo

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Firma Firmę PPHU niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Firmę PPHU Cichocki albo Firma PPHU Cichocki nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

16. Firma PPHU Cichocki rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Firma PPHU Cichocki nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Firma PPHU Cichocki W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w wersji PDF do druku

 

…………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1

odstępuję od umowy ……………………………………………. nr ………………………………………………………. zawartej dnia ……………………………………….. w …………………………………………………………………………………………………………………………
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie …………………………………………………………………złotych) przekazem pocztowym na adres……………………………………………………………………………………………………………………………………..
lub na konto nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie proszę o odebranie …………………………………………………………. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

……………………………………………………..
podpis Konsumenta

1 Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu sklepcichocki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu sklepcichocki.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Podane przez Klientów dane osobowe Firma Firmę PPHU zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Klient dokonujący zakupu na sklepcichocki.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji na sklepcichocki.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Firma Firmę PPHU w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety mogą służyć do opublikowania w sieci Internet opinii o sklepcichocki.pl.

20. Firma Firmę PPHU może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklepcichocki.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firma Firmę PPHU, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklepcichocki.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

21. Klient przy pierwszym logowaniu na sklepcichocki.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Firma Firmę PPHU

22. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

23. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firma Firmę PPHU w ramach sklepcichocki.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.